“VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje”

Projekt provodi Mreža udruga Zagor sa partnerskim organizacijama: Društvo „Naša djeca“ Zabok, Krapinsko-zagorska županija, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovna škola Janka Leskovara, Volonterski centar Zagreb i ACT Grupa.

Kratki opis projekta: Projekt doprinosi aktiviranju i osnaživanje potencijala volonterstva za demokratski i društveni razvoj, te za jačanje civilnoga društva kao pokretača aktivnog građanstva na području županije. Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta ciljane skupine organizatora volontiranja za planiranje, kreiranje i provedbu kvalitetnih i održivih volonterskih programa, kao i na pružanje sustavne i kontinuirane podrške u uvođenju i provedbi istih. Javna kampanja i poticanje vrednovanja i nagrađivanja volonterskog rada usmjerena je na razvoj svijesti o važnosti i vrijednostima volontiranja šire javnosti.

Ciljevi projekta: Ojačati kapacitete organizatora volontiranja s područja Krapinsko-zagorske županije za planiranje, kreiranje i provedbu kvalitetnih i održivih volonterskih programa kroz provedbu edukacijskih modula; osigurati sustavno i kontinuirano pružanje podrške u uvađanju i provedbi programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje, te volonterskih programa organizacija civilnog društva; doprinijeti razvoju svijesti o važnosti i vrijednosti školskog volontiranja i odgoja za volontiranje učenika/ca, volontera/ki, roditelja i šire javnosti.

Očekivani rezultati projekta: Provedene edukacije za koordinatore volontera iz organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova i drugih javnih ustanova – MODUL 1 i 2; osigurana podrška i mentoriranje organizatorima volontiranja za provedbu volonterskih programa; uvedeni inovativni i kreativni alati (informacijske i komunikacijske tehnologije) za razvoj školskog volontiranja – nadogradnja baze volonterskog servisa (www.volontirajmo.zagor.info) i web stranica škola i izrada modula sinkronizacije podataka s drugim vanjskim bazama podataka; provedena javna kampanja „VolontirAJMO“ omogućila jačanje svijesti o važnosti i vrijednostima volonterstva; provedeno vrednovanje i nagrađivanje volontera/ki, te školskih volontera/ki; osigurana promidžba i vidljivost, te upravljanje projektom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 704.473,28 kuna, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 100%.

Skip to content