Obavijest: 1. izmjena LAG natječaja za TO 3.1.1. (referentni broj natječaja 18/3.1.1.)

Upravni odbor na svojoj 8. sjednici donio je Odluku o 1. izmjeni LAG natječaja za TO 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (referentni broj natječaja 18/3.1.1.) sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji Zagorje-Sutla za razdoblje 2014.-2020. i to u dijelu:

a)      Na stranici 8. Teksta natječaja u dijelu 2.2. Broj prijava projekata po nositelju projekta, paragraf „Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) nositelju projekta može biti donesena samo jedna Odluka o odabiru projekta za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja, odnosno jednom (istom) nositelju projekta može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“ zamijenjen je paragrafom „Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) nositelju projekta može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“ radi bolje razumljivosti istog.

b)      Na stranici 13. radi jasnoće I usklađenosti stavka k) u 3.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta  izbrisane su riječi: iz poglavlja 3.1 točke 19. i 20. Te aktivnosti koje nisu sukladne LRS te sada stavak glasi: unutar jedne prijave projekta prihvatljivo je građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje jednog projekta iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja, osim u slučajevima kada je prijavljen projekt izgradnje/rekonstrukcije/opremanja jedne građevine u sklopu jednog Glavnog projekta te sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom, društveni dom/kulturni centar, dječji vrtići ili kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste), tematski put i park, javna zelena površina (park i slično), pješačka staza, pješačka zona.

c)       Dodano je objašnjenje kriterija bodovanja vezano uz indeks razvijenosti JLS na stranici 16. Objašnjenje glasi: Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/2017)  definira izračun vrijednosti indeksa razvijenosti. Članak 10 Uredbe definira “Indeks razvijenosti se tumači tako da jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje imaju vrijednost indeksa veću od 100 spadaju u područje iznadprosječne razvijenosti, dok jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje imaju vrijednost indeksa manju od 100 spadaju u područje ispodprosječne razvijenosti”. Nadalje, Članak 13. definira da se razvrstavanje jedinica područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave u skupine razvijenosti vrši prema ostvarenoj vrijednosti indeksa razvijenosti dok u Članak 14. Kaže da se vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja korišteni u postupku razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju  na službenoj internetskoj stranici ministarstva nadležnog za regionalni razvoj. Objavljene vrijednosti su temelj za razvrstavanje JLS u razvojne skupine (https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/indeks-razvijenosti/vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izracun-indeksa-razvijenosti-2018/3740). U slučaju LAG-a Zagorje Sutla, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017)  u skupinama 1, 2, 3 i 4 koje obuhvaćaju JLS ispod 100% vrijednosti indeksa razvijenosti odnosno ispodprosječno rangirane jedinice lokalne samouprave nalaze se općine Zagorska Sela, Desinić, Kumrovec, Kraljevec na Sutli i Tuhelj, a u skupinama 5, 6, 7, i 8 koje obuhvaćaju JLS iznad 100% vrijednosti indeksa razvijenosti odnosno iznadprosječno rangirane jedinice lokalne samouprave gradovi Zabok, Pregrada i Klanjec te općine Hum na Sutli, Sveti Križ Začretje i Krapinske Toplice. Iz objavljenih vrijednosti također je vidljivo da niti jedna JLS s područja LAG-a Zagorje-Sutla nema indeks razvijenosti ispod 75%.

d)      Na stranici 17 u kriteriju odabira Tip ulaganja/prioritetno ulaganje dodana je riječ dodjeljuju te rečenica sada glasi: Bodovi se dodjeljuju sukladno projektnoj dokumentaciji.

e)      Produžen je rok za prijavu projekata sa 12. Studenog na 30. Studeni 2018. godine (stranica 20).

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se u prilogu te su izmjene označene plavom bojom.

Skip to content