456789

Privremena rang lista za TO 3.1.1. (22/3.1.1.) i TO 1.1.1. (22/1.1.1.)

Upravni odbor LAG-a na svojoj 14. sjednici održanoj 9. studenog 2022. godine usvojio je

privremene/ažurirane rang liste za LAG Natječaje:

4. LAG Natječaja za tip operacije 3.1.1. iz LRS LAG-a (22/3.1.1.) i 2. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1. iz LRS LAG-a (22/1.1.1.)

te donio

Odluke o odabiru:

 • 1 projekt prijavljen na 4. LAG natječaj za provedbu TO 3.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (22/3.1.1.)
 • 2 projekta prijavljena na 2. LAG natječaj za provedbu TO 1.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (22/1.1.1.)

U prilogu se nalaze privremene/ažurirane rang liste 4. i 2. LAG Natječaja.

Čestitamo svim odabranim korisnicima te im želimo uspješnu provedbu projekata!

Read More
567890

ODRŽANE EDUKACIJE U OKVIRU PROJEKTA „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“

Na dvije dvodnevne edukacije partneri su radili na jačanju kapaciteta za pružanje odgovarajuće reakcije na nastale krizne situacije (potrese, poplave, požare i sl.), kako bi lakše koordinirali budućom nastalom situacijom, aktivnostima i volonterima na području Zaboka, Pregrade i Donje Stubice.

Na prvoj edukaciji predstavili su se svi partneri te su predstavili svoj djelokrug rada, izazove i potrebe s kojima se susreću na terenu. Također, provela se rasprava na temu poznavanja i informiranja javnosti kada krizna situacija nastane. Na drugoj edukaciji kroz grupni rad radilo se na raspravi i sistematizaciji što rade dobrovoljna vatrogasna društva, gradska društva crvenih križeva, gradovi i ostale organizacije civilnoga društva (udruge) u slučaju kriznih situacija. Također, kroz grupni rad se radilo na potrebama koje navedene vrste organizacija imaju. Navedeno je doprinijelo mapiranju usluga i potreba navedenih organizacija. Također, radilo se na definiranju izgleda i sadržaja smjernica djelovanja prilikom kriznih situacija.

U pripremi je provedba lokalnih radnih sastanaka na kojima će se izraditi smjernice, te će se organizirati volonterske i građanske akcije, kao i simulacije kriznih situacija u 3 grada- Zaboku, Pregradi i Donjoj Stubici.

 

Projekt provode, uz prijaviteljicu Mrežu udruga Zagor, partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info – Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB – KLUB, Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Donja Stubica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica.

Projekt “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije” (UP.04.2.1.11.0275), je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta: 385.299,32 kuna, od čega je 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85% iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

Za više informacija: Ivana Radanović, ivana@zagor.info

Read More
SmartSize (1)

ZATVOREN: Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (22/1.1.1.)

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla raspisala je s danom 17.10.2022. godine natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Referentna oznaka natječaja: 22/1.1.1.).

Obuhvat područja LAG-a Zagorje-Sutla je:

Općine: Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Desinić, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje

Gradovi: Klanjec, Pregrada, Zabok

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaza nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zagorje-Sutla, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama.Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 234.277,27 HRK

Najniži iznos javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 12.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjete sukladno Natječaju.

Uvjeti prihvatljivosti:

 1. fizička (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt) i pravna osoba (trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika 
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija  

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:  

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
 1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
 2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore) 
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće, ali ne smiju biti upisani u RPO nakon objave ovog Natječaja) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore, izuzev umirovljenika)
 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske 
 • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama
1. Prihvatljivi troškovi
1a. Prihvatljivi materijalni troškovi
ulaganje u građenje ili opremanje:objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstvazatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstvaobjekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturomnovih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvusustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstvakupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda 
kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
1b.Prihvatljivi nematerijalni troškovi
kupnja ili razvoj računalnih programakupnja prava na patente ili licencezaštita autorskih pravaregistracija i održavanje žigovaostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem 
1c.Prihvatljivi opći troškovi
troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata itroškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškovatroškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova itroškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.
2.Neprihvatljivi troškovi
porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je nositelj projekta porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporezadrugi porezi te propisane naknade i doprinosikamaterabljena poljoprivredna mehanizacija i gospodarska vozilasvi troškovi održavanja/zamjene i amortizacijetroškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranjakupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg biljanovčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupkatroškovi nastali prije podnošenja prijave projekta, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata ali ne prije 1. siječnja 2014. godineplaćanje u gotovininepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovitroškovi vlastitog radaoperativni troškovi plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika nositelja projektaodvodnja (drenaža) u skladu s člankom 14. stavkom 9. točkom c. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije troškovi restrukturiranja postojećih vinograda vinskih kultivara nisu prihvatljivi u sklopu ovog Natječaja obzirom su isti prihvatljivi u sklopu mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 4.11.2022. godine, a najkasnije do 9.12.2022. godine na adresu:

LAG ZAGORJE-SUTLA 

ZAGORSKA SELA 39

ZAGORSKA SELA 49296

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

 • naziv ovog Natječaja: NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava [Referentna oznaka natječaja: 22/1.1.1.]
 • puni naziv i adresa nositelja projekta 
 • na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta. Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 3 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: lag@zagorje-sutla.eu. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • Kraljevec na Sutli / 20.10.2022. godine – 18:00 – Zgrada Općine, Kraljevec na Sutli 132

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu tekstu.

Dokumenti

Read More
SmartSize (1)

Objavljen 3. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Objavljen je 3. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Referentna oznaka natječaja: 22/1.1.1.). Tekst natječaja, kao i svi pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći na sljedećem LINKU.

Read More
678901

Izdana kuharica tradicionalnih zagorskih recepata

U okviru međuteritorijalnog projekta suradnje “Okusi tradicije” izdana je kuharica s 20 tradicionalnih zagorskih recepata. Na 35 stranica predstavljena je zagorska kuhinja u svom tradicionalnom, ali i modernom ruhu, zadržavajući pritom spoju specifičnost i prepoznatljivost. 

Kuharicu možete preuzeti u digitalnom obliku na linku ispod.

Projekt “Okusi tradicije” međuteritorijalni je projekt suradnje čiji je glavni partner LAG Zapadna Slavonija, a partneri su još LAG Posavina, LAG Međimurski doli i bregi i naš LAG. Ukupna vrijednost projekta “Okusi tradicije” je 552.917,10 HRK, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ciljevi projekta su razvoj ruralnog turizma (selektivnih oblika turizma) i s njime povezanih djelatnosti, podizanje razine znanja o konceptu „Od polja do stola“ s naglaskom na mlade te jačanje svijesti o vrijednosti lokalne proizvodnje i kulinarske baštine kroz promociju kratkih lanaca opskrbe.

Read More
SmartSize (1)

Javno savjetovanje o 7. izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla

Javno savjetovanje o 7. izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla

 

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla pokreće 7. Izmjenu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla za razdoblje 2014. – 2020., a sukladno odobrenim prijelaznim sredstvima za provedbu LRS u 2021. i 2022. godini (dalje u tekstu: LRS).

 

Pozivamo Vas da se uključite u javno savjetovanje vezano za 7. Izmjenu LRS na način da se očitujete o prijedlogu Kriterija za odabir za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (tip operacije 4.1.1. PRR RH) koji se nalazi u prilogu. Više o LAG natječaju za navedenu TO možete vidjeti ovdje.

 

Svoja očitovanja, prijedloge i sugestije možete nam slati do 26.9.2022. godine do 15:00 sati na e-mail lag@zagorje-sutla.eu (u naslov odnosno predmet e-maila naznačite: JAVNO SAVJETOVANJE).

Javno savjetovanje otvoreno je od 21. do 26. rujna 2022. godine do 15:00 sati.

 

Read More
SmartSize (1)

VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275

Naziv projekta: VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275

Naziv Korisnika: Mreža udruga Zagor

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info – Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB – KLUB, Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Donja Stubica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica.

Kratki opis projekta, ciljevi i rezultati: Projekt “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije” doprinosi jačem povezivanju lokalnih organizacija civilnog društva s jedinicama lokalne samouprave kako bi međusobno pridonijeli jačanju kapaciteta kroz dijeljenje svojih znanja i vještina te kako bi izradili smjernice reagiranja u kriznim situacijama i upravljanje istima. Projekt doprinosi osnaživanju kapaciteta organizacija civilnoga društva s područja grada Zaboka, grada Pregrade i grada Donja Stubica kroz provedbu edukativnih aktivnosti, izradu smjernica za efikasno i odgovorno djelovanje prilikom kriznih situacija, provedbu demonstracija i vježbi odgovarajućeg reagiranja na krizne situacije, te volonterskih i građanskih akcija. Aktivnosti omogućuju povezivanje i razvoj međusektorske suradnje između udruga za mlade, Gradskih društava Crvenih križeva, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Lokalne akcijske grupe i jedinice lokalne samouprave.

Ukupna vrijednost projekta: 385.299,32 kuna, od čega je 15%, 57.794,90 kuna, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85%, 327.504,42 kuna, iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2022.-31.08.2023.

Kontakt osobe za više informacija: Ivana Radanović, ivana@zagor.info 

Read More
SmartSize (1)

Intervju za Civic Europe – Uzmi pare i napravi nešto za mlade

Civic Europe, zahvaljujući kojem smo uspješno proveli projekt Uzmi pare i napravi nešto za mlade tijekom 2021. godine u svim našim općinama i gradovima, započeo je seriju intervjua sa pobjednicima natječaja iz 2020. godine. Prvi na redu smo mi i spomenuti projekt Uzmi pare i napravi nešto za mlade, a cijeli intervju možete pronaći na sljedećem linku:

https://civic-europe.eu/storys/idea-challenge-winner-in-the-spotlight-take-the-money-and-do-something-for-the-youth/?fbclid=IwAR35znZtGnTSWNoEe4bIU7siOAy7GaJ0T6VUJAt4dKol6i-3ieomLr9ZSNQ 

Read More
SmartSize (1)

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Poštovani/a,

obavještavamo Vas da službe LAG-a Zagorje- Sutla neće raditi sa strankama u periodu od 25. srpnja do 4. kolovoza 2022. zbog kolektivnog godišnjeg odmora. 

Read More
SmartSize (1)

ZATVOREN: Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (22/1.1.1.)

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla raspisala je s danom 18.07.2022. godine natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Referentna oznaka natječaja: 22/1.1.1.).

Obuhvat područja LAG-a Zagorje-Sutla je:

Općine: Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Desinić, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje

Gradovi: Klanjec, Pregrada, Zabok

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaza nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zagorje-Sutla, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama.Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 414.651,67 HRK

Najniži iznos javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 12.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjete sukladno Natječaju.

Uvjeti prihvatljivosti:

 1. fizička (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt) i pravna osoba (trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika 
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija  

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:  

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
 1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
 2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore) 
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće, ali ne smiju biti upisani u RPO nakon objave ovog Natječaja) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore, izuzev umirovljenika)
 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske 
 • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama
1.  Prihvatljivi troškovi
1a.  Prihvatljivi materijalni troškovi
  ulaganje u građenje ili opremanje:objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstvazatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstvaobjekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturomnovih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvusustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstvakupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda 
kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
1b. Prihvatljivi nematerijalni troškovi
  kupnja ili razvoj računalnih programakupnja prava na patente ili licencezaštita autorskih pravaregistracija i održavanje žigovaostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem 
1c. Prihvatljivi opći troškovi
  troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata itroškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškovatroškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova itroškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.
2. Neprihvatljivi troškovi
  porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je nositelj projekta porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporezadrugi porezi te propisane naknade i doprinosikamaterabljena poljoprivredna mehanizacija i gospodarska vozilasvi troškovi održavanja/zamjene i amortizacijetroškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranjakupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg biljanovčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupkatroškovi nastali prije podnošenja prijave projekta, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata ali ne prije 1. siječnja 2014. godineplaćanje u gotovininepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovitroškovi vlastitog radaoperativni troškovi plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika nositelja projektaodvodnja (drenaža) u skladu s člankom 14. stavkom 9. točkom c. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije troškovi restrukturiranja postojećih vinograda vinskih kultivara nisu prihvatljivi u sklopu ovog Natječaja obzirom su isti prihvatljivi u sklopu mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 12.08.2022. godine, a najkasnije do 16.09.2022. godine na adresu:

LAG ZAGORJE-SUTLA 

ZAGORSKA SELA 39

ZAGORSKA SELA 49296

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

 • naziv ovog Natječaja: NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava [Referentna oznaka natječaja: 22/1.1.1.]
 • puni naziv i adresa nositelja projekta 
 • na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta. Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 3 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: lag@zagorje-sutla.eu. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • Kraljevec na Sutli / 20.07.2022. godine – 19:00 – Zgrada Općine, Kraljevec na Sutli 132
 • Sveti Križ Začretje / 21.07.2022. godine – 19:00 – Zgrada Općine, Trg hrvatske kraljice Jelene 1 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu tekstu.

Dokumenti

Read More
Skip to content