100115

Prvi sastanak tematskih radnih skupina

Dana 21. prosinca 2015.godine održane su Tematske radne skupine za izradu Lokalne razvojne strategije u prostorijama gradske vijećnice u Pregradi. Sastanak je vodila Helena Mateša u suradnji sa Tanjom Ivek i Draženkom Grah iz Zagorske razvojne agencije koja za LAG izrađuje LRS. Teme sastanka su bile:
a) Promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG-a, diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje LAG-a; b) Podrška održivom razvoju prostora; c) Jačanje lokalnog tržišta i prepoznatljivosti prostora LAG-a.

Read More
SmartSize (1)

POZIV 2. skupština LAG-a Zagorje-Sutla

Temeljem Statuta LAG-a  ZAGORJE – SUTLA sazivam

2. SKUPŠTINU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ZAGORJE – SUTLA

koja  će  se  održati  dana  28.12.2015. godine u prostoru Općinske vijećnice Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, s početkom u 18 sati (uz predviđeno trajanje do 20 sati). Nakon Skupštine pozivamo Vas na druženje i domjenak.

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje dnevnog reda,
 2. Usvajanje financijskog i operativnog plana za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o članstvu u Leader Mreži Hrvatske,
 4. Predstavljanje SWOT analize Lokalne razvojne strategije,
 5. Razno.

Predsjednik LAG-a ZAGORJE- SUTLA

Marko Vešligaj

Read More
SmartSize (1)

POZIV 7. sjednica Upravnog Odbora LAG Zagorje-Sutla

Temeljem Statuta LAG-a  ZAGORJE – SUTLA sazivam

7. sjednicu Upravnog odbora

koja će se održati dana 28.12.2015. godine u Humu na Sutli (Općinska vijećnica, Hum na Sutli 175) s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice UO
 2. Donošenje prijedloga Operativnog i financijskog plana za 2016. godinu
 3. Donošenje Odluke o pristupanju nabavi ProgressLAG programa
 4. Razno

Predsjednik LAG-a ZAGORJE- SUTLA

Marko Vešligaj

Read More
100105

Poziv za dostavu projektnih ideja za BAZU PROJEKTNIH IDEJA

Baza projektnih ideja predstavlja operacionalizaciju lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Zagorje-Sutla. Ona je temelj uspješne provedbe LRS, a osnovni cilj je učinkovito planiranje i funkcionalno praćenje provedbe LRS Zagorje-Sutla. Baza projektnih ideja LAG-a Zagorje-Sutla je službeni registar projektnih ideja s područja koje obuhvaća LAG Zagorje-Sutla (obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na  površini većoj od 439 km2 sa više od 49 tisuća stanovnika. Uključuje 3 grada: Pregradu, Klanjec i Zabok te 8 općina: Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela).

Baza se formira putem službeno utvrđenog postupka za prikupljanje projektnih ideja koji se sastoji od: objave javnog poziva za dostavu projekata, informiranja zainteresiranih dionika kroz komunikacijske alate te putem info dana, zaprimanje projekata, administrativna i kvalitativna kontrola/ocjenjivanje projekata, uspostava rang liste te odabir projekata koji će biti utvrđeni na ljestvici prioriteta. Bazu formiraju stručne službe LAG-a (administrativni djelatnici) te rang listu i listu prioriteta potvrđuje Upravni odbor i Skupština LAG-a.

Ovakav način prikupljanja projektnih ideja i uspostava Baze projekata predstavlja sustav za učinkovitu koordinaciju i upravljanje provedbom LRS LAG-a Zagorje-Sutla, a kako bi se poštivala načela LEADER / CLLD koncepta te poticao razvoj „odozdo prema gore“.

NAČIN PRIJAVE

Prihvatljivi prijavitelji svoje projekte prijavljuju koristeći:

 1. Obrazac za prijavu koji je sastavni dio ovih Uputa sa svim popratnim dokumentima – Izjava o dvostrukom financiranju.

Projekti se šalju redovnom poštom, adresu LAG Zagorje-Sutla, Zagorska Sela 39, 49296 Zagorska Sela, najkasnije do 20. siječnja 2016. godine.

Sva dodatna pitanja moguće je postaviti putem e-maila projekti@zagorje-sutla.eu najkasnije do 17. siječnja 2016. godine ili na telefon 0994237161 (kontakt osoba JelenaVuk Lipnjak za OPG-ove, zadruge i profitne organizacije) odnosno 0994237151 (kontakt osoba Dalibor Hržica za neprofitne organizacije te općine i gradove).

Read More
SmartSize (1)

POZIV 5. sjednica Upravnog Odbora LAG Zagorje-Sutla

Temeljem Statuta LAG-a  ZAGORJE – SUTLA sazivam

5. sjednicu Upravnog odbora

koja  će  se  održati  dana  07.12.2015.  godine   u prostorima Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, s početkom u 17 sat (uz predviđeno trajanje do 20 sati).

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice UO
 2. Donošenje Odluka o zapošljavanju stručnih suradnika/suradnica
 3. Donošenje Odluka o sazivanju Skupštine LAG-a
 4. Prijedlog novih članova/ica LAG-a
 5. Prezentacija osnovne analize i izrada SWOT analize za Lokalnu razvojnu strategiju
 6. Dogovor oko članova/ica radnih grupa za Lokalnu razvojnu strategiju

Predsjednik LAG-a ZAGORJE-SUTLA

Marko Vešligaj

Read More
SmartSize (1)

POZIV 6. sjednica Upravnog odbora LAG Zagorje-Sutla

Temeljem Statuta LAG-a  ZAGORJE – SUTLA sazivam

6. sjednicu Upravnog odbora

koja će se održati 7. prosinca 2015. godine u  prostorima Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, s početkom u 17:00 sati.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice UO
 2. Izbor članova/ica tematskih radnih skupina za Lokalnu razvojnu strategiju
 3. Izbor Povjerenstva za procjenu projekata
 4. Razno

Predsjednik LAG-a ZAGORJE-SUTLA

Marko Vešligaj

Read More
SmartSize (1)

POZIV 4. sjednica Upravnog Odbora LAG Zagorje-Sutla

Temeljem Statuta LAG-a ZAGORJE – SUTLA sazivam

4. sjednicu Upravnog odbora

koja će se održati dana 16.11.2015. godine u prostorima Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, s početkom u 18 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice UO
 2. Prezentacija hodograma izrade Lokalne razvojne strategije
 3. Donošenje Odluke o okvirnom proračunu provedbe podmjere 19.1. “Tehnička pomoć”
 4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka zapošljavanja stručnih suradnika/ca
 5. Donošenje Odluke o izboru knjigovodstvenog servisa LAG-a
 6. Prijedlog Odluke o postupcima nabave
 7. Razno

Read More
SmartSize (1)

POZIV 3. sjednica Upravnog Odbora LAG Zagorje-Sutla

Temeljem Statuta LAG-a ZAGORJE-SUTLA sazivam

3. sjednicu Upravnog Odbora

koja  će  se  održati  dana  29.10.2015.  godine   u prostorima Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, s početkom u 17 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice UO
 2. Donošenje Odluke o zapošljavanju voditelja/voditeljice ureda LAG-a
 3. Donošenje Odluke o izboru knjigovodstvenog servisa LAG-a
 4. Donošenje Odluke o izboru izrađivača LRS
 5. Donošenje Pravilnika o radu
 6. Donošenje Odluke o opisima radnih mjesta te kriterijima za plaće
 7. Donošenje Odluke o pristupanju LEADER mreži Hrvatske
 8. Razno

Predsjednik LAG-a ZAGORJE-SUTLA

Marko Vešligaj

Read More
SmartSize (1)

POZIV 2. sjednica Upravnog Odbora LAG Zagorje-Sutla

Temeljem Statuta LAG-a ZAGORJE – SUTLA sazivam

2. sjednicu Upravnog Odbora

koja će se održati dana 21.10.2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zivtov trg 10, s početkom u 17 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke o zapošljavanju voditelja ureda LAG-a
 2. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja LAG-a
 3. Donošenje Odluke o osnivanju podružnica
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje u uredima podružnica
 5. Donošenje Odluke o odabiru izrađivača Lokalne razvojne strategije
 6. Donošenje Odluke o visini godišnje članarine za osnivače
 7. Donošenje Odluke o usklađivanju financijskog udjela osnivača za proteklo razdoblje
 8. Razno

Predsjednik LAG-a ZAGORJE-SUTLA

Marko Vešligaj

Read More
SmartSize (1)

POZIV 1. sjednica Upravnog Odbora

Temeljem  Statuta LAG-a  ZAGORJE – SUTLA sazivam

1. sjednicu Upravnog odbora

koja  će  se  održati  dana  12.10.2015.  godine  u  prostorijama  Općine Tuhelj, Tuhelj 36, s početkom u 18 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. MJERU 19 – 19.1. Pripremna pomoć

 • Informacija o rezultatima
 • Aktivnosti i obveze LAG-a

2. Dinamika aktivnosti

 • Izrada Lokalne razvojne strategije
 • Mogućnosti Podmjere 19.2.

3. Razno

Predsjednik LAG-a ZAGORJE-SUTLA

Marko Vešligaj

Read More
Skip to content